Loading...
1.Laddu 1.Paruppu Opudu/Ghee 1.Mundhri Cake
2.Salt 2.Salt 2.Salt
3.Rice 3.Veg Biryani 3.Mushroom Biryani
4.Sambar 4.Onion Reidha 4.Onion Reidha
5.Puli Kulambu 5.Rice 5.Rice
6.Thakkali Rasam 6.Sambar 6.More Kulambu
7.Paket Curd 7.Ennai Kathari Puli Kulambu 7.Milaku Rasam
8.Kadhamba Poriyal 8.Parupu Rasam 8.Malabar Aviyal
9.Pudalai Kootu 9.Paket Curd 9.Senai Chaps
10.Vadai 10.Kadhamba Poriyal 10.Valaipu Vadai
11.Semiya Payasam 11.Potato Chaps 11.Paket Curd
12.Appalam 12.Kodhumai Payasam 12.Pasi Parupu Payasam
13.Leaf 13.Vadai 13.Appalam
14.Pickle 14.Appalam 14.Pickle
15.Paper Roll+Cups 15.Pickle 15.Leaf
16.Water 16.Leaf 16.Paper Roll+Cups
  17.Paper Roll+Cups 17.Water
  18.Water 18.Beeda
  19.Beeda 19.Ice Cream